İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                    Burhan ÇEBİ
                                                                                                                                                            İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
                                                                                                                                                                   
                                                
                                                                                İsmail Cumhur BİLGİÇ                                                                                                            Zikrullah ESEN
                                                                                     V.H.K.İşletmeni                                                                                                                Bilgisayar İşletmeni
                                                                                                                                   
                                                                               

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖREVLERİ:

   I- EVRAK VE İŞLEMLER:

                                          

A) EVRAK İLE İLGİLİ GÖREVLER;

e-İçişleri Yazı İşleri Modülü ile Gelen-Giden Evrak Modülü işlemlerini yürütmek

1)Kaymakamlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek ve İmza Yetkileri Yönergesi gereğince yetki verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek,

2)Gelen evrakın niteliğine göre hangi görevli veya görevliler tarafından ilgili birim veya mercilere havale edileceği, Kaymakamlıkça çıkarılan İmza Yetkileri Yönergesi ile belirlenir.

3)Özellik taşıyan evrak; çalışma gün ve saatleri dışında, posta yoluyla, güvenlik güçlerinin haberleşme görevlileri tarafından kaymakamlara veya bunlar adına yetki verilen görevlilere teslim edilebilir.

4)Elektronik ortam haricinde normal evrak masası görevlilerine gelen evrak ve dilekçeler, elektronik ortamda kaydı yapılarak, kaymakamlık birimlerine ait olanların taraması yapıldıktan sonra elektronik ortamda havale ve imza için yetkilisine sunmak.

5)Özellik taşıyan ve değerli evraktan elektronik ortam haricinde gelenler, gidecekleri yerlere göre ayrılır ve havalesi yapılır. Kaymakamlık birimlerine gönderilen evrak, yetkili amirin uygun görüşü ile taraması yapıldıktan sonra, elektronik ortamda ilgilisine havalesi yapmak.

6)Elektronik ortamda gelen gizli evrak, yetkili evrak kabul görevlisi tarafından teslim alındıktan sonra havalesi yapılmak üzere yetkilisine iletilir.

7)Yılsonunda elektronik ortamda tutulan tüm defterlerin raporları alınarak birim müdürü tarafından imzalanır ve dosyasında saklanır. Maddi hatalar kaymakam onayıyla düzeltilir.

8)Havalesi doğrudan kaymakam tarafından yapılacak evrak, şefi tarafından ayrılır. Tereddüt halinde İlçe Yazı İşleri Müdürünün görüşüne başvurulur.

9)İsme gelen veya elden verilen evrak, havale edildikten sonra evrak servisine verilir ve bu maddenin birinci fıkrasındaki işleme tabi tutulur.

10)Kabul ve ayırma, normal evrak, gizli evrak ve dağıtım masalarına ayrılır: elektronik ortamda ve elektronik ortam haricinde gelen evrakın alınması, zarfların açılması, evrakın ayrılması, ilgili masalara aktarılması,

11)Normal evrak masasında; elektronik ortamda ve elektronik ortam haricinde gelen normal evrakın ve dilekçelerin yetkilisince havalesi ve imzalattırılması ve kaydını yapmak,

12)Evrakların sistem dışı kurumlara gidecek olması, taranamayacak kadar büyüklükte eklerinin olması ve zorunlu durumlarda, evrak yine sistem üzerinden oluşturulacak, elektronik imza ile imzalanacak, çıktısı alınarak normal yoldan postalanacak, ayrıca sistem üzerinden de postalama işlemi yapılacaktır.

13)Evrak kabul edecek görevliler ile dağıtıcıların isim, unvan ve imza örnekleri resmi dairelerce karşılıklı olarak birbirlerine bildirilir. Değişiklikler de aynı işleme tabi tutulur.

14)Yukarıdaki fıkralar dışında, evrak kabul, havale ve dağıtım işleri  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Üçüncü Kısım Birinci Bölümde düzenlenen Valilik birimlerindeki esaslara paralel biçimde yapılır.

15)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

B) İŞLEMLER İLE İLGİLİ GÖREVLER;

1)Kaymakamın kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek ve genelge çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

2)İlçe kademesinde görevli personelin  özlük işleri ile bu Yönetmelikte düzenlenen birim personeli ve sözleşmeli personelin atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, askerliğinin ertelenmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek,

3)Tayini Kaymakamlığa  ait aday memurların özlük dosyalarını tutmak, asil memurluğa geçirilmesi ve yemin işlerini düzenlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme işlerini yürütmek, izin işleri, memurluğun sona ermesi ve emeklilik işlerini düzenlemek, yürütmek ve izlemek,

4)Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek, rapor ve planları hazırlamak,

5)İlçedeki  kamu personelinin Valilikçe belirlenen günlük çalışma saatlerine uyulup uyulmadığı hususunda mesai izlenim cetvelini tutmak,

6)Özel kanunlarına göre yapılan; milletvekili, mahalli idareler seçimleri ve Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında, Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemler ile yazışmaları yapmak,

7)Etik Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8)Tanıtıcı bayrakların kullanma iznine ve tescil işlemlerine ait iş ve işlemleri yapmak,

9)Kaymakamlığın İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtmak ve uygulanmasını izlemek,

10)Kaymakamlığın, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmeler ve özel işyerleri üzerindeki gözetim, denetim ve teftiş yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

11)Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırmak,

12)Mülkiye Müfettişi Teftiş Denetimine ait Cevabi Raporlarının takip ve yazılması,

13)Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri :

1)Hükümet konağının bakım ve onarım, bina ve çevre temizliğinin yapılmasını; elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını; Kaymakamlık birimlerinin fiziki çalışma ortamlarının standart ve uygun hale getirilmesini sağlamak. Kaymakamlığı ve birimleri ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler için toplantı salonlarını ve teknik cihazları hizmete hazır bulundurmak,

2)Kaymakamlıkta bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini yapmak; personel servisi ile görevli araçların belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli çalışmasını sağlamak,

3)Kaymakamlık personelinin öğle yemeğine verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,

4)Hükümet konağı ve birim binalarında 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,

5)Kaymakamlık ve birim binalarında sivil savunma ve koruyucu güvenlik mevzuatının uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine ederek yürütmek,

6)Kitaplık  ve Dokümantasyon  iş ve işlemlerini  yürütmek, ilgili kayıtları tutmak,

7)Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin giderin gerçekleştirilmesini yapmak ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek, Personel Maaşlarını yapmak, SGK Kesenek-Personel Giriş çıkışlarını zamanında yapmak,

8)Kaymakamlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek; Ödenek taleplerini yapmak, takip etmek,

9)Taşınır-Taşınmaz  Mal iş ve işlemlerini yürütmek, (TİF),

10)28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile valilik ve birimler için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alınma iş ve işlemlerini yürütmek,

Arşiv İşleri

 

11)Her il ve ilçede ilgili birim amirinin yetki ve sorumluluğunda bir arşiv bulunur,

12)Elektronik evrak dışındaki genel evrak Arşiv İş ve işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini düzenlemek,

13)Arşiv yerinin düzenlenmesi, arşivlik malzemenin ayıklanması ve diğer arşiv işleri, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır,

14)Evrakın el değiştirmesi ve muhafazası konusunda koruyucu güvenlik mevzuatı hükümleri saklıdır,

15)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C- ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ:

Valilik Özel Kalem ve Protokol Şube Müdürlüğünün İlçedeki Benzer Görevleri Şunlardır:

1)Kaymakamın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmaları ile görev ve izin işlerini yürütmek,

2)Kaymakam tarafından; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

3)Kaymakam için gerekli bilgi notları, kurumsal sunumlar ve toplantı dokümanlarının hazırlanmasını ve muhafazasını sağlamak,

4)Kaymakama gönderilen dilekçe, evrak ve faksların kabulünü yapmak, valinin talimatı doğrultusunda gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

5)Kaymakamın ziyaret, davet, randevu ve programlarının yazışmalarını yapmak, takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

6)Kaymakamın koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7)Makamın güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, Kaymakamın direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak, 8)Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Kaymakamlık makamının silahlı kuvvetlerle olan ilişkilerini Kaymakamın direktifi altında yürütmek,

9)Askeri birliklerden yardım istenmesini zorunlu kılan durumlarda Kaymakama İl İdaresi Kanunu ile tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları yapmak,

10)Olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu ile 21/2/1984 tarihli ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda, yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,

11)Makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödenek ve harcama belgelerini Kaymakamın direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,

12)Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

D- Protokol Şube Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır.

1)Ulusal ve resmi bayramlar ile tarihi günlerde yapılacak törenlerde; protokol düzenini uygulamak, anıtlara konulacak çelenklerin hazırlanma, taşınma ve sunulması işlerini organize ederek protokol düzenine göre yapılmasını sağlamak,

2)26/6/2006 tarihli ve 2006/11187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğine göre düzenlenecek ulusal, resmi ve kurumsal cenaze törenleri ile ilgili işlemleri yapmak,

3)İlçe kutlama ve anma komitelerinin toplantılarını organize etmek, kutlama ve anma törenlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde icra edilmesi için yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlar ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

4)Resmi ziyaretler kapsamında; devlet büyüklerinin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri ile yabancı devlet erkânının ülkemizi ziyaretlerinde, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü veya Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarının il teşkilatı düzeyinde hazırladıkları programlarını ilgili birimlere ulaştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

5)İlçe protokol listesinin güncel olarak tutulmasını ve Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

6)Kamu ve toplum yaşamında uygulanan protokol kuralları olarak: Bayrak ve taşıt protokolü; toplantı, brifing ve tören protokolü; görev devir-teslim ve imza törenleri; kurumsal törenler ve etkinlikler, temel atma, açılış, anma, kutlama, festival, şenlik ve benzerleri; oturma düzenleri ve konuşma sıraları; davet, karşılama, ağırlama, uğurlama ile resepsiyon, kokteyl ve resmî yemekler; protokol yazıları; dini bayramlarda bayramlaşma ve benzeri temsil ile ilgili Kaymakamlığın  protokol işlerini düzenlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

7)Mevzuat veya Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

E- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER:

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

1)Yazılı ve görsel basın ve diğer kitle iletişim araçlarında il ve Kaymakamlıkla ile ilgili çıkan bilgi ve haberleri izlemek ve değerlendirmek,

2)Gazete, dergi, haber ajansları ve medya izleme merkezleri ile ilgili abonelik iş ve işlemlerini yapmak,

3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruları kabul etmek, izlemek, sonuçlandırmak ve başvuru sahibine bilgi vermek,

4)Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

5)Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili ilan ve diğer iş ve işlemleri yürütmek,

6)Kaymakamlığa ait (bozcaada@icisleri.gov.tr) adresli Web Sitesine gelen şikâyet ve başvuruları günü gününe takip ederek makama sunulmasını sağlamak, cevaplarını yazmak.

7)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

F- DERNEKLER VE LOKALLERE AİT İŞLEMLER

-Derneklere ait iş ve işlemlerini yürütmek,  

G- AFET ACİL YARDIM İŞLERİ:

1)Afet ve Acil yardımla ilgili iş ve işlemleri, yazışmaları ve planları yapmak.

2)Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu iş ve işlemlerini yapmak

3)Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İDARE KURULU İŞLERİ

e-İçişleri Sistemi içinde İdare Kurulu/Disiplin Modülü ile Hukuk İşleri Modülü, Tek Adımda Hizmet Modülü İş ve İşlemlerini yürütmek

İl İdare Kurulu Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

*4483sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

*İdare kurulu ve disiplin kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,

*Kaymakamlıkça kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, sonuçlarını takip etmek,

*3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

*Mülki idare amirlerinin muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye yetkilerinin kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

*Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy, yerleşim yeri ve tabiî yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,

*Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak,

*Coğrafi yer adları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

*İlçe İdare Kurulunun Gün Tespiti kararının yazılması,

*5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen idari para cezası ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının ve diğer kanunlarda mülki idare amirlerince verileceği hüküm altına alınan idari para cezalarının iş ve işlemlerini yapmak, mülki makamca verilen idari cezaların infaz sürecini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

*1111 Sayılı Askerliğe karar verme işleri. Askerlik para cezaları karar iş ve işlemleri,

*Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

HUKUK İŞLERİ

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

1)1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin 6 ncı maddesi gereğince; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan, APOSTİL TASDİK şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde kullanılacak evrakın tasdik işlemleri ile ildeki yabancı ülke temsilciliklerince düzenlenmiş veya onaylanmış belgelerin tasdik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3)Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve söz konusu mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

4)Kaymakamlığın, sivil toplum kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5)5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun uygulanmasında Kaymakamlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

6)23/11/2003 tarihli ve 25298 sayılı İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek, İnsan Hakları şikayet kutusundan çıkan şikayetler ve diğer başvuruları almak  ve gündemi belirlemek,

7)Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlıklara ait dini, hayri, sıhhi, sosyal, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

8)Adlî ve idarî yargı mercilerinde takip edilmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri yürütmek, gerekli bilgileri hazırlamak, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili yargı yerlerine ulaştırmak,

9)İhtiyaç halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,

10)5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, kişi borçlarının tahsili konusunda yargıya yapılacak başvurular ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

11)4353 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre; hazineyi ilgilendiren idari davaların Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

12)Adli yargı yerlerinde görülmekte olan ve Hazine Avukatlarınca takip edilen davalarda onlara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak,

13)Dava dosyaları ve yargılama süreci ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

14)Mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini takip etmek, sonuçları hakkında bilgi toplamak ve makamı bilgilendirmek,

15)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MAHALLİ İDARELERE AİT İŞLER

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

 

*Belediyelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak,

*Mahalli İdarelere ait, dilekçe, İhbar-şikayet ve suç duyuruları ile ilgili yazışmaları yapmak,

*Yazılı soru önergeleri ile kaçak yapılaşma yazışmalarını yapmak,

*Belediye Meclis Kararlarının elektronik ortamda e-içişleri sistemine işlemek, mülki idare amirinin onayına tabi kararları ayırarak, onaylanma işlerini yapmak,

*Belediyelerin kurulması, bazı köylerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek,

*Köy ve Mahalle muhtarlarının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek, Köy Bütçelerinin onay ve tasdik işlemlerini yapmak,

*Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON İŞLERİ

1)Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması,

2)Yıllık Çalışma programı hazırlanması ve uygulanması,

3)Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler,

4)Genel durum raporları,

5)İl koordinasyon Kurulu çalışmalarına ait işlemler, dönem İzleme raporlarının gönderilmesi,

6)İlçe İdare şube başkanları toplantıları,

7)Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim,

8)İlçe Brifing Dosyasının hazırlanması,

9)Miatlı Konuların takip ve sonuçlandırılması,

ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ

Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

1)Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitler ve şehit yakınları ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleriyle ilgili il dernekler müdürlüğünün görev alanına girmeyen işlemleri yürütmek, bilgileri derlemek ve değerlendirmek, yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,

2)Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları ile ilgili konularda yeni teklif, öneri ve projeler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak, karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak,

3)2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

4)29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

5)Yürüttüğü hizmetler ile ilgili eğitim programları düzenlemek, ilgili kayıtları tutmak ve değerlendirmek,

6)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün İlçedeki Görevleri Şunlardır:

1)Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,

2)Kaymakamlık birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

3)5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Toplu Kullanım sağlayıcıları hakkında Yönetmelik gereği  ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi  işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin  iş ve işlemleri yürütmek.

4)Başta e-İçişleri Projesi olmak üzere, valilik ve kaymakamlıklara bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

5)Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak,

6)Kaymakamlık internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak,

7)İlçe birimlerine bilgi işlem konularında destek vermek,

8)Görevi ile ilgili mevzuatları el altında bulundurarak takip etmek, Mevzuat, Kaymakam ve Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   Tüketici başvurularını kabul etmek
b)   Başvuru dosyasını hazırlayıp Tüketici Hakem Heyetine sunmak
c)   Tüketici Hakem Heyeti kararları ve tebligatlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
d)   Tüketici hakları ile ilgili verilecek diğer görevleri yürütmek

 

 

 
 
İlçe Nüfus Müdürlüğü
 
 
 
İlçe Özel İdaresi